Skuteczny test na zdradę - Białystok, Suwałki, Augustów | LabGen

Skuteczny test na zdradę

Test zdrady umożli­wia wykrycie nasienia na poś­cieli, ubra­niu, bieliźnie itp. oraz ustal­e­nie do kogo należy dana próbka. Test na udowod­nie­nie zdrady możesz zro­bić samodzielnie, bez udzi­ału detektywa.

Test na zdradę: detekcja nasienia

Test na zdradę BiałystokUstala czy na danym mate­ri­ale, takim jak pościel czy bielizna, znajduje się nasie­nie. Jeśli nasie­nie zostanie wykryte, test zdrady można rozsz­erzyć o anal­izę DNA:

  • Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego (osoby, do której należy nasienie)
  • Porów­nanie pro­filu gene­ty­cznego z pro­filem uzyskanym z innej dostar­c­zonej próbki (określa się, czy nasie­nie należy do konkretnej osoby).

Test na zdradę: ustalenie do kogo należą próbki na pościeli itp.

Z próbki na pościeli czy bieliźnie można ustalić profil genetyczny, a następnie porównać go z profilem genetycznym uzyskanym z innej dostarczonej do laboratorium próbki. Ustala się w  ten sposób, czy należą one do jednej i tej samej osoby.

Mate­riałem do badań może być ubranie, bielizna, poś­ciel itp., które porównu­jemy z próbkami, takimi jak niedopałek papierosa, maszynka do golenia, szk­lanka, szc­zoteczka do zębów, chus­teczka z katarem itp.

Jak zabezpieczyć próbki?

Przed pobraniem próbek najlepiej założyć jed­no­ra­zowe rękaw­iczki. Jeżeli próbki są mokre, należy je pozostawić do wyschnię­cia i następ­nie umieś­cić  w czys­tej, papierowej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku, takim jak na mocz. Należy też wypełnić for­mu­larz zlece­nia bada­nia i pod­pisać kop­ertę lub pojem­nik, a potem dostar­czyć do lab­o­ra­to­rium. Więcej infor­ma­cji można uzyskać kon­tak­tu­jąc się z nam


Warto przeczytać:

Chętnie doradzimy. Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od godziny 7.00 do godziny 22.00 w tygodniu oraz od 9.00 do 21.00 w weekendy i święta.